Λιβαδική Οικοφυσιολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Κυριαζόπουλος Απόστολος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

1. Περιγραφή

Λιβαδικό μικροκλίμα, επίδρασή του στο φωτοσυνθετικό ισοζύγιο της λιβαδικής μικροκοινότητας, των λιβαδοπονικών ειδών στα stress του περιβάλλοντος.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι κατανοήσουν οι φοιτητές/-τριες τις σημαντικότερες φυσιολογικές διεργασίες που συντελούνται στα λιβαδικά φυτά και τον τρόπο που αυτές προσδιορίζουν την αύξηση τους.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • επισημαίνουν τις συνέπειες των δύο σημαντικότερων φωτοσυνθετικών κύκλων στη φυσιολογία και ανάπτυξη των φυτών.
  • γνωρίζουν τη λιβαδοπονική αξία των C3 και C4 φυτών
  • γνωρίζουν τις συνέπειες του υδατικού stress
  • αναγνωρίζουν την οικολογική σημασία της αποτελεσματικότητας χρήσης του νερού
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 75%
  2. Εργαστήρια 25%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας


6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Ναι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικοφυσιολογίας
2 Λιβαδικό μικροκλίμα
3 Περιοριστικό διαπνευστικό στρώμα
4 Οικολογικό φάσμα. Φαινοτυπική πλαστικότητα.
5 Δείκτης φυλλικής επιφανείας (1/2)
6 Δείκτης φυλλικής επιφανείας (2/2)
7 Νόμος Lambert – Beer
8 C3 και C4 φωτοσυνθετικοί κύκλοι. Συνέπειές τους στη φυσιολογία και στην ανάπτυξη των φυτών
9 Λιβαδοπονική σημασία C3 και C4 φυτών
10 Υδατικό δυναμικό
11 Υδατικό stress
12 Επιδράσεις της βόσκησης στη φυσιολογία

8. Συγγράμματα
  • Νοϊτσάκης Β., 2001. Λιβαδική Οικοφυσιολογία. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3