Μετεωρολογία - Κλιματολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρ. Αναστασία Πασχαλίδου

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος είναι χωρισμένη σε δυο βασικές θεματικές ενότητες: α)την ενότητα της Μετεωρολογίας και β)την ενότητα της Κλιματολογίας. Ειδικότερα, η πρώτη θεματική ενότητα της Μετεωρολογίας στοχεύει στην εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με ατμοσφαιρικά θέματα όπως η δομή και η σύσταση της ατμόσφαιρας, η ακτινοβολία, η θερμοκρασία, η ατμοσφαιρική πίεση, ο άνεμος, η υγρασία, η εξάτμιση, η εξατμισοδιαπνοή, τα νέφη, οι συμπυκνώσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας, ο υετός και οι ατμοσφαιρικές διαταράξεις. Στην ενότητα της Κλιματολογίας περιλαμβάνονται η κατάταξη και περιγραφή των διάφορων κλιματικών τύπων και σε δεύτερη φάση η μελέτη του κλίματος της Ελλάδος. Παράλληλα, μελετώνται ακραία κλιματικά φαινόμενα (όπως το El Nino) και οι κλιματικές αλλαγές.

2. Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα της Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας είναι σχεδιασμένο και δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος την πρώτη τους επαφή με την γενικότερη Επιστήμη του Περιβάλλοντος και την Διαχείριση αυτού. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την έννοια της Ατμόσφαιρας και των διεργασιών που συντελούνται μέσα σε αυτήν και συνιστούν τον καιρό και το κλίμα.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα διάφορα μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα.
 • Εφαρμόζουν τους νόμους και τις αρχές της Φυσικής που διέπουν τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα
 • Επιλύουν τις βασικές εξισώσεις (υδροστατική, καταστατική κλπ) της ατμόσφαιρας.
 • Διαβάζουν και να ερμηνεύουν χάρτες Καιρού
4.Τρόπος διδασκαλίας
 1. Διαλέξεις 60%
 2. Εργαστήρια 20%
 3. Ασκήσεις Εφαρμογής 20%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
 • Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class
 • Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point
 • Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την ανάγνωση προβλέψεων από επιχειρησιακά μοντέλα πρόβλεψης του καιρού όπως ΜΜ5, BOLAM, AVN κλπ καθώς επίσης και με δορυφορικές φωτογραφίες της ατμόσφαιρας.
6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση Αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
2 Δομή και Σύσταση της Ατμόσφαιρας
3 Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία
4 Θερμοκρασία
5 Ατμοσφαιρική Πίεση
6 Άνεμος
7 Το νερό στην ατμόσφαιρα
8 Ατμοσφαιρικές διαταράξεις (1)
9 Ατμοσφαιρικές διαταράξεις (2)
10 Κατάταξη και περιγραφή των κλιμάτων της Γης
11 Το κλίμα της Ελλάδος
12 Ακραία Φαινόμενα
13 Κλιματικές αλλαγές


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Δομή και Σύσταση της Ατμόσφαιρας
2 Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία
3 Θερμοκρασία (1)
4 Θερμοκρασία (2)
5 Ατμοσφαιρική Πίεση
6 Άνεμος (1)
7 Άνεμος (2)
8 Το νερό στην ατμόσφαιρα)
9 Ατμοσφαιρικές διαταράξεις (1)
10 Ατμοσφαιρικές διαταράξεις (2)
11 Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης (1)
12 Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης (2)
13 Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης (3)

8. Συγγράμματα
 • Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Συγγραφέας: Α. Φλόκας, Εκδόσεις: Ζήτη, 1994
 • Γενική Μετεωρολογία, Συγγραφείς: Χ. Σαχσαμάνογλου & Τ. Μακρογιάννης, Εκδόσεις: Ζήτη, 1997
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5