Οικοδομική και Δομικά Υλικά

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρόσος Βασίλειος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Ο φοιτητής με τη θεωρητική και παράλληλα πρακτική εξάσκηση πάνω σε θέματα σχεδιασμού και κατασκευής οικοδομικών και δομικών έργων μπορεί να αποκτήσει την απαιτούμενη εξοικείωση και ευχέρεια, που του είναι χρήσιμη στη μετέπειτα πορεία του.

1. Περιγραφή

Δομικά Υλικά – Πετρώματα. Λατομεία – Ορυχεία. Κατηγορίες Δομικών Υλικών. Βασικές αρχές σχεδιασμού οικοδομικών και δομικών έργων. Χωματουργικές εργασίες. Θεμελιώσεις, τοιχοδομές, μονώσεις, στοιχεία, υλικά και υπολογισμός οικοδομικών κατασκευών (δώματα, πατώματα, κλίμακες, στέγες) και εγκαταστάσεις λειτουργίας τους (θέρμανση, αερισμός, ύδρευση και αποχέτευση).

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της οικοδομικής και εξοικείωση με τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική και τις οικοδομικές κατασκευές και στις εγκαταστάσεις λειτουργίας τους.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αναγνωρίζουν και να κατασκευάζουν απλά εξαρτήματα έως και εγκαταστάσεις αλλά και κατασκευαστικά κομμάτια ενός έργου.

4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 70%
  2. Εργαστήρια 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media: Power Point.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Δομικά Υλικά – Πετρώματα.
2 Λατομεία – Ορυχεία.
3 Κατηγορίες Δομικών Υλικών.
4 Οικοδομική – Χωματουργικές Εργασίες - Θεμελιώσεις.
5 Τοιχοδομές
6 Αρμολογήματα – Επιχρίσματα.
7 Ικριώματα – Πατώματα – Δάπεδα.
8 Μονώσεις κατά της υγρασίας, της θερμοκρασίας και του ήχου.
9 Κλίμακες
10 Στέγες
11 Εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού. – Αερισμός κλειστών χώρων.
12 Εγκαταστάσεις για ύδρευση και αποχέτευση.
13 Χρωματισμοί


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Έλεγχος κοκκομετρικής ανάλυσης εδαφικού υλικού για την οδοστρωσία δασικού δρόμου.
2 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας εδάφους.
3 Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας εδάφους.
4 Προσδιορισμός διαστάσεων πλακιδίων.
5 Αναλογία υλικών κονιαμάτων.
6 Παρασκευή κονιαμάτων.
7 Σχεδιασμός σωληνώσεων.
8 Σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
9 Σχεδίαση ευθύγραμμης κλίμακας.
10 Σχεδίαση ημικυκλικής κλίμακας.
11 Σχεδίαση κλίμακας απλής στροφής.
12 Σχεδίαση όψεων στέγης.
13 Επαναληπτικό και παρουσίαση εργασιών.

8. Συγγράμματα
  • Οικοδομική και Δομικά Υλικά, Γεώργιος Χαρ. Στεργιάδης, Υπηρεσία δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
  • Δομικά Υλικά, R. Wendehorst, Εκδόσεις Γκιούρδας.
  • Neufert, Οικοδομική και Αρχιτεκτονική σύνθεση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3