Οικολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ηλίας Μήλιος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές αρχές της Οικολογίας. Αυτοοικολογία, σχέσεις ανάμεσα στα έμβια όντα. Οικολογία πληθυσμών, συνοικολογία, ορισμός οικοσυστημάτων. Ανάλυση δομής και λειτουργίας οικοσυστημάτων, παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων. Βιοχημικός κύκλος.

2. Σκοπός μαθήματος

Βασικές αρχές της Οικολογίας. Αυτοοικολογία, σχέσεις ανάμεσα στα έμβια όντα.. Οικολογία πληθυσμών, συνοικολογία, ορισμός οικοσυστημάτων. Ανάλυση δομής και λειτουργίας οικοσυστημάτων, παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων. Βιοχημικός κύκλος.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν:

  • τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους.
  • τις οικολογικές σχέσεις ανάμεσα στα έμβια όντα.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 100%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες και η σημασία της οικολογίας.
2 Ιστορική ανάδρομή και σχέσης οικολογίας με άλλες επιστήμες.
3 Οργάνωση δομή και λειτουργία οικοσυστήματος.
4 Ηλιακή ακτινοβολία - Παραγωγικότητα οικοσυστημάτων.
5 Τροφικά επίπεδα, τροφικές αλυσίδες, τροφικά πλέγματα.
6 Ροή ενέργειας και ανακύκλωση της ύλης.
7 Βιογεωχημικός κύκλος άνθρακα και αζώτου.
8 Βιογεωχημικός κύκλος φωσφόρου και θείου.
9 Ομοιόσταση, Οικοθέση ή οικοφωλιά.
10 Στρατηγικές επιβίωσης.
11 Βιοτικές αλληλεπιδράσεις.
12 Σταθερότητα, ισορροπία και αυτορύθμιση των Οικοσυστημάτων – Διαταράξεις.
13 Ανάπτυξη και εξέλιξη των Οικοσυστημάτων.

8. Συγγράμματα
  • Οικολογία 2010. Βερεσόγλου Δ. Εκδόσεις Δ. Γαρταγάνης, Θες/νίκη.
  • Σημειώσεις Οικολογίας Ευστάθιος Τσαχαλίδης.
  • Σημειώσεις περί διαδοχής και διαταράξεων, Μήλιος Ηλίας.
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 0
Διδακτικές Μονάδες: 2