Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ταμπάκης Στυλιανός

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

1. Περιγραφή

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης. Δασικές βιομηχανίες της χώρας μας και χωροταξική τους κατανομή. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε μια επιχείρηση. Διασφάλιση ποιότητας.

2. Σκοπός μαθήματος

Η εισαγωγή των φοιτητών σε γενικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και ειδικότερα των βιομηχανιών ξύλου.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Οργανώνουν μια δραστηριότητα, ειδικότερα την παραγωγική δραστηριότητα στην βιομηχανία του ξύλου.
  • Αντιλαμβάνονται τους κανόνες που διέπουν τη διοίκηση, τη σχέση ηγεσίας εργαζόμενου, τους τρόπους επικοινωνίας και αύξησης της παραγωγικότητας.
  • Αντιλαμβάνονται τι σημαίνει διασφάλιση ποιότητας και ποια είναι τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 65%
  2. Εργαστήρια και Άσκησεις εφαρμογής 35%
6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες για τις επιχειρήσεις.
2 Δραστηριοποίηση Δασικών βιομηχανιών στη χώρα μας.
3 Οργάνωση και διοίκηση ως μέσο ενεργοποίησης των επιχειρήσεων.
4 Η έννοια και η φύση του προγραμματισμού.
5 Λήψη αποφάσεων.
6 Αρχές της οργάνωσης.
7 Αρχές της διοίκησης. Ανάθεση δραστηριοτήτων.
8 Στελέχωση και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού.
9 Διαδικασίες αξιοποίησης προσωπικού.
10 Ηγεσία. Χαρακτηριστικά και η αναγκαιότητα ηγέτη.
11 Αποτελεσματική επικοινωνία.
12 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού ελέγχου.
13 Διασφάλιση ποιότητας. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1-10 Ασκήσεις μελέτης και προβληματισμού σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση.
11-12 Σύνθεση, παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους φοιτητές) σχετικά με τη οργάνωση και διοίκηση.

8. Συγγράμματα
  • Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α., 2002. Οργάνωση και Διοίκηση. Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  • Πάντα Μ. και Καραγιάννης Στ., 1997. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3