Περιβαλλοντική Επικοινωνία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γεώργιος Τσαντόπουλος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Στις μέρες μας, τα πολυάριθμα, αυξανόμενα και σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα απασχολούν τους πολίτες περισσότερο από ποτέ. Τα προβλήματα αυτά επιζητούν ευαισθητοποιημένους πολίτες που θα δράσουν ατομικά και συλλογικά στην επίλυσή τους. Η Περιβαλλοντική Επικοινωνία θεωρείται το καταλληλότερο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

1. Περιγραφή

Ορισμός, είδη, μέσα και σημασία της περιβαλλοντικής επικοινωνίας. Οπτικά, ακουστικά, οπτικοακουστικά μέσα περιβαλλοντικής επικοινωνίας. Η περιβαλλοντική επικοινωνία στους οργανισμούς (δασική υπηρεσία, δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον). ΜΜΕ ως Περιβαλλοντικοί Εκπαιδευτές. ΜΜΕ και η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Συμμετοχή των πολιτών. Η συμβολή της περιβαλλοντικής επικοινωνίας στην προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. Ανάπτυξη και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

2. Σκοπός μαθήματος

Η κατανόηση από τους φοιτητές της διαδικασίας της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και η συσχέτισή της με την τυπική, μη τυπική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Επίσης να αντιληφθούν τον τρόπο και τις τεχνικές που μπορεί η Περιβαλλοντική Επικοινωνία αφενός, να διασφαλίσει την προώθηση των καταλληλότερων περιβαλλοντικών αποφάσεων και νομοθεσιών και αφετέρου να συμβάλλει σε μια δυναμική αλλαγή στη σκέψη και στον τρόπο υλοποίησης των επιθυμιών μας, για προστασία του πλανήτη και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν την επιρροή των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών στη δημιουργία των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
  • Αναγνωρίζουν τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις καταναλωτικές και όχι μόνο, συνήθειες του κοινού.
  • Εφαρμόζουν την κατάλληλη στρατηγική Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας για αλλαγή της συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι (προαιρετικά)
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Η διαδικασία της Επικοινωνίας. Πότε υπάρχει Επικοινωνία. Αναγκαιότητα της Επικοινωνίας
2 Ορισμοί της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας. Συσχέτιση Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
3 Μοντέλα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας
4 ΜΜΕ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
5 Η λειτουργία των ΜΜΕ
6 ΜΜΕ ως περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές. Τα ΜΜΕ και οι Διασκέψεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
7 ΜΜΕ και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση. ΜΜΕ και Περιβαλλοντική πληροφόρηση
8 Ο ρόλος των δημοσιογράφων στην κάλυψη περιβαλλοντικών θεμάτων
9 Συμμετοχή των πολιτών - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
10 Συμμετοχή των πολιτών - Κοινοτική και Ελληνική Νομοθεσία
11 Καθορισμός και περιγραφή της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας
12 Κίνδυνος - Επικινδυνότητα - Κρίση - Καταστροφή
13 Αντίληψη της επικινδυνότητας - Επικοινωνία της επικινδυνότητας


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού σε μια Δασική Υπηρεσία. α. Ποιο είναι; β. Ποιος το δημιουργεί; γ. Τι δυσχέρειες δημιουργεί;
2 Σύγκριση και διαφοροποίηση των διαφόρων ορισμών της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας
3 Σχεδιασμός προγράμματος Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας μιας Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για μια οικολογικά σημαντική και ευαίσθητη περιοχή
4 Σχεδιασμός προγράμματος Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή της Νομοθεσίας
5 Σχεδιασμός προγράμματος Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας μιας Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών να προχωρήσουν σε αλλαγές στις συνήθειες τους έτσι ώστε να επέλθει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα
6 Σχεδιασμός προγράμματος Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας ενός Δήμου με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ανακύκλωση
7 Παρακολούθηση δελτίου ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο. Σχολιασμός του δελτίου όσο αφορά τα θέματα που κάλυψε
8 Παρουσίαση video με θέμα την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου
9 Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του ECO NEWS. Ενός εναλλακτικού ενημερωτικού δελτίου με θέματα για το περιβάλλον
10 Παρουσίαση video με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
11 Παρουσίαση video με θέμα την εξοικονόμηση νερού
12 Ανάλυση περιεχομένου των καθημερινών εφημερίδων ως προς την κάλυψη περιβαλλοντικών ειδήσεων
13 Σχεδιασμός περιβαλλοντικών εκστρατειών επικοινωνίας μιας Περιβαλλοντικής Οργάνωσης όσο αφορά την αλλαγή της Νομοθεσίας από την Πολιτεία

8. Συγγράμματα
  • Τσαμπούκου - Σκαναβή, Κ., 2004. Περιβάλλον και Επικοινωνία. Δικαίωμα στην Επιλογή. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3