Περιβαλλοντική πολιτική

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ταμπάκης Στυλιανός

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

1. Περιγραφή

Ανάλυση και διαμόρφωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Κριτήρια και μέσα Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Περιβαλλοντικά προβλήματα και πολιτικές αντιμετώπισης τους.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και ανάλυση πολιτικών αντιμετώπισης τους.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να μπορούν να προτείνουν λύσεις
  • να κατανοούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι σύνθετα και διεπιστημονικά, η λύση τους είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με άλλους επιστημονικούς κλάδους.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 65%
  2. Ασκήσεις - Εργαστήρια 35%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσίαση Power Point και άλλα οπτικά βοηθήματα.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Ιστορική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
2 Ανάλυση και διαμόρφωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Περιβαλλοντικό – οικολογικό κίνημα.
3 Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και εκπαίδευση. Περιβαλλοντικές πολιτικές (περιβαλλοντικοί φόροι, δικαιώματα ρύπανσης κ.λπ.).
4 Περιβαλλοντικά ατυχήματα.
5 Υπερπληθυσμός και κατανάλωση.
6 Προβλήματα από την εντατική γεωργία και πολιτικές αντιμετώπισης τους.
7 Αποδάσωση και καταστροφή των δασών και δασικών εκτάσεων
8 Ενέργεια και περιβάλλον. Ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.
9 Ατμοσφαιρική ρύπανση και πολιτικές αντιμετώπισης.
10 Κλιματικές αλλαγές.
11 Λειψυδρία, ρύπανση νερών και πολιτικές αντιμετώπισης
12 Πολιτικές προστασίας της βιοποικιλότητας.
13 Περιβαλλοντικά προβλήματα σε αστικό περιβάλλον και πολιτικές αντιμετώπισης τους.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1-8 Παρουσίαση περιβαλλοντικών προβλημάτων με εποπτικά μέσα και συζήτηση τους (αυτών που οι φοιτητές δεν θα επιλέξουν να παρουσιάσουν οι ίδιοι)
9-13 Σύνθεση, παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους φοιτητές) σχετικά με τη Περιβαλλοντική Πολιτική.

8. Συγγράμματα
  • Τσαμπούκου – Σκαναβή Κ., 2004. Περιβάλλον και Κοινωνία. Μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.
  • Πρωτοπαπάς, Α. και Kula E., 2005. Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εκδόσεις Σάκκουλας

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3