Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωσης Φυσικού Τοπίου

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γιαννακόπουλος Βασίλειος Διδάσκων ΠΔ 407/80

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές αρχές και σύγχρονες τάσεις έρευνας. Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση φυσικού τοπίου. Ανθρώπινες δραστηριότητες και επιπτώσεις τους στο φυσικό τοπίο. Διαχείριση και αποκατάσταση φυσικού τοπίου.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια του τοπίου, εξοικείωση με τις μεθόδους διαμόρφωσης και ανάλυσης του τοπίου. Ενημέρωση σχετικά με τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές και απόκτηση γνώσης σχετικά με τη διαχείρισή τους καθώς και με τη διαχείριση του τοπίου. Κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και τοπίου.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Συντάσσουν μελέτες ή σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του τοπίου
 • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του τοπίου με σκοπό την αισθητική βελτίωση αυτού
 • Πραγματοποιήσουν μια οπτική ανάλυση του τοπίου
 • Αναγνωρίζουν την έννοια του τοπίου και τις διαφορές μεταξύ τοπίου και οικοσυστήματος
 • Γνωρίζουν τους παράγοντες που συνθέτουν ένα τοπίο
 • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές διαμόρφωσης και ανάλυσης της λειτουργίας του τοπίου
4.Τρόπος διδασκαλίας
 1. Διαλέξεις 65%
 2. Εργαστήρια 20%
 3. Ασκήσεις Εφαρμογής 15%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class για την ανάθεση και υποβολή εργασιών των φοιτητών. Χρήση e-Media για τις παρουσιάσεις των διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή. Η έννοια του τοπίου
2 Προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Έννοιες και κατηγορίες. Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα.
3 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Βασικές αρχές διαχειριστικών σχεδίων.
4 Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου
5 Οπτική ανάλυση, ευαισθησία και απορροφητική ικανότητα του τοπίου
6 Κλάσεις ποικιλίας και επίπεδα ευαισθησίας του τοπίου
7 Οπτικοί ποιοτικοί στόχοι διαχείρισης του τοπίου
8 Παράγοντες που συνθέτουν το τοπίο
9 Αποκατάσταση του τοπίου
10 Σχέδιο φυτοκάλυψης και χειρισμός της βλάστησης για τη βελτίωση του τοπίου
11 Η κλίμακα στο τοπίο
12 Ανάλυση της σύνθεσης και διάταξης του τοπίου
13 Ανθρώπινες δραστηριότητες και επιπτώσεις τους στο τοπίο


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Σύνταξη μελέτης - σχεδίου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 1/2
2 Σύνταξη μελέτης - σχεδίου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 2/2
3 Διαμόρφωση του τοπίου προστατευόμενων περιοχών
4 Σχεδιασμός - οργάνωση χώρων αναψυχής
5 Οπτική ανάλυση του τοπίου
6 Χρήση βασικών και μεταβλητών παραγόντων αισθητικής του τοπίου
7 Αποκατάσταση τοπίου
8 Χειρισμοί της βλάστησης για αισθητική βελτίωση του τοπίου
9 Εισαγωγή στην ανάλυση της λειτουργίας του τοπίου
10 Δείκτες σύνθεσης του τοπίου
11 Δείκτες διάταξης του τοπίου
12 Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες τοπίου
13 Εντοπισμός θέσεων θέας

8. Συγγράμματα
 • Χατζηστάθης, Α., & Ισπικούδης, Ι. 1992. Προστασία της φύσης και αρχιτεκτονική του τοπίου. Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.
 • Ελευθεριάδης, Ν. 2006. Αισθητική Τοπίου. PHOTO/GRAPHS STUDIO Ο.Ε., Δράμα.
 • Farina, A. 2006. Principles and methods in landscape ecology : toward a science of landscape. 2nd ed. Springer, Dordrecht.
 • Turner, M.G., Gardner, R.H., and O'Neill, R.V. 2001. Landscape Ecology in Theory and Practice, Pattern and Process. Springer-Verlag, New York.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 4