Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Απόστολος Καρτέρης, Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Για την απόκτηση ειδικευμένων γνώσεων σε θέματα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι σημαντικότατο λόγω της εφαρμογής των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την άρση των δυσμενών συνεπειών που προκαλούνται στο περιβάλλον από την οικονομική ανάπτυξη και τις επεμβάσεις που αυτή συνεπάγεται.

1. Περιγραφή

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες και ορισμοί. Περιβαλλοντική πολιτική τεχνικών έργων/δραστηριοτήτων. Χρήση ΜΠΕ στο σχεδιασμό έργων. Αειφόρος Ανάπτυξη - Περιβαλλοντική Πολιτική – Εκτίμηση Επιπτώσεων-Διαστάσεις Περιβαλλοντικής Πολιτική - Ανάλυση της εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Δημόσια διαβούλεση, Λήψη αποφάσεων κ.λπ - Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο - Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία – Παρόν πλαίσιο-Διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ - Σύνταξη, υποβολή, διεκπεραίωση μελετών - Κριτική Θεώρηση Θεσμού - Μελετητικά Πτυχία – Ανάθεση μελετών - Περιεχόμενο Μελετών - Διάρθρωση Μελετών-Επιπτώσεις έργων στο φυσικό περιβάλλον - Παραδείγματα προβλεπόμενων επιπτώσεων στη φύση ανά κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων. Μέθοδοι ΠΠΕ και ΜΠΕ - Γενική παρουσίαση - Συνηθισμένες μέθοδοι καταγραφής-εκτίμησης επιπτώσεων - Περιβαλλοντικοί Δείκτες - Μοντέρνες Μέθοδοι καταγραφής, εκτίμησης, λήψης αποφάσεων - Μαθηματικά Μοντέλα – Λογισμικά - Συσσωρευτκές επιπτώσεις - Εναλλακτικές λύσεις - Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Case Study – Δασοτεχνικά Έργα.

2. Σκοπός μαθήματος

Η εισαγωγή στη σχετική νομοθεσία. Η γνώση στη διάρθρωση της ύλης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκπόνηση των εν λόγω μελετών, και η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διάφορες κατηγορίες έργων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Συντάσσουν και Διεκπεραιώνουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Γνωρίζουν τους μηχανισμούς αδειοδότησης
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Ασκήσεις - Εργαστήρια 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή
2 Βασικές έννοιες και ορισμοί
3 Περιβαλλοντική πολιτική τεχνικών έργων/δραστηριοτήτων - Χρήση ΜΠΕ στο σχεδιασμό
4 Θεσμικό και Νομικό ΠΛαίσιο
5-6 Περιεχόμενο μελετών
7-8 Μέθοδοι ΜΠΕ και ΠΠΕ
9 Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
10 Case Study: Δασοτεχνικά έργα
11-12 Παρουσίαση εργασίας

8. Συγγράμματα
  • `Περιβάλλον`, Συγγραφέας: Βαβίζος, Γιώργος Χ., Μερτζάνης, Αριστείδης, Εκδότης: Παπασωτηρίου, Έτος Έκδοσης: 2003
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, Συγγραφέας: Μανωλιάδης Οδυσσέας, Εκδόσεις: Ιων, Έτος Έκδοσης: 2002

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3