Τεχνικό σχέδιο

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρόσος Βασίλειος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές αρχές σχεδίου. Μέσα και δυνατότητες γραφικής παρουσίασης δεδομένων. Όργανα και υλικά σχεδίου. Είδη γραμμών - γραμμογραφία. Γραμμή γραμμάτων και αριθμών. Γεωμετρικές κατασκευές. Κλίμακα σχεδίασης και υπόμνημα. Τομές. Εικονογραφική παράσταση. Σκαρίφημα, προσχέδιο, οριστικό σχέδιο, φωτοτυπίες. Στοιχεία οικοδομικού, δομικού, τοπογραφικού, μηχανολογικού και ελεύθερου σχεδίου. Σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές ηλεκτρονικής σχεδίασης. Υπενθύμιση βασικών εντολών σχεδίασης - τροποποίησης - επεξεργασίας σχεδίων. Οργάνωση σχεδίων σε επίπεδα. Χρήση εντολής BLOCK. Εισαγωγή της σχεδίασης στο χώρο. Βασικές εντολές σχεδίασης στο χώρο. Βασικά σχήματα τριών διαστάσεων. Εκτύπωση σχεδίων. Αντιμετώπιση σχεδιαστικών προβλημάτων με την υλοποίηση ασκήσεων και ολοκληρωμένων σχεδίων.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στους βασικούς κανόνες του κλασικού τεχνικού σχεδίου καθώς και στις βασικές αρχές ηλεκτρονικής σχεδίασης και εξοικείωση με τα εργαλεία ηλεκτρονικής σχεδίασης μέσω υπολογιστή.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • σχεδιάζουν με βάση τους κανόνες του τεχνικού σχεδίου, ελεύθερο ή γραμμικό σχέδιο
  • αναγνωρίζουν ή να κατασκευάζουν στοιχεία οικοδομικού, δομικού, τοπογραφικού, μηχανολογικού και ελεύθερου σχεδίου
  • έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εξοικείωση με τα εργαλεία ηλεκτρονικής σχεδίασης μέσω υπολογιστή ώστε να μπορούν να τα εφαρμόζουν σε όλες τις δασοπονικές εφαρμογές.

4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 30%
  2. Εργαστήρια 30%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
AutoCAD, Χρήση e-Media, Παρουσιάσεις μέσω Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικά στοιχειά. Βασικές αρχές σχεδίου. Μέσα και δυνατότητες γραφικής παρουσίασης δεδομένων.
2 Όργανα και υλικά σχεδίου. Είδη γραμμών - γραμμογραφία. Γραφή γραμμάτων και αριθμών.
3 Γεωμετρικές κατασκευές. Κλίμακα σχεδίασης και υπόμνημα. Τομές.
4 Εικονογραφική παράσταση. Σκαρίφημα, προσχέδιο, οριστικό σχέδιο, φωτοτυπίες.
5 Στοιχεία οικοδομικού, δομικού, τοπογραφικού, μηχανολογικού και ελεύθερου σχεδίου.
6 Σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές ηλεκτρονικής σχεδίασης.
7 Υπενθύμιση βασικών εντολών σχεδίασης - τροποποίησης - επεξεργασίας σχεδίων για διάφορα σχεδιαστικά προγράμματα.
8 Οργάνωση σχεδίων σε επίπεδα. Χρήση εντολής BLOCK.
9 Εισαγωγή της σχεδίασης στο χώρο. Βασικές εντολές σχεδίασης στο χώρο.
10 Βασικά σχήματα τριών διαστάσεων.
11 Εκτύπωση σχεδίων.
12 Εφαρμογές στη σύνταξη τεχνικών σχεδίων.
13 Αντιμετώπιση σχεδιαστικών προβλημάτων με την υλοποίηση ασκήσεων και ολοκληρωμένων σχεδίων.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Άσκηση γραμμάτων, αριθμών και γραμμογραφίας.
2 Άσκηση όψεων και κλίμακας.
3 Άσκηση ορθών προβολών – πλάγια προβολή – ισομετρικό – τομών.
4 Άσκηση γεωμετρικών κατασκευών
5 Τοπογραφικό διάγραμμα
6 Σχέδιο αγροικίας
7 Τοίχος αντιστήριξης και πλακοσκεπής οχετός σε κατά μήκος τομή και τομή σε κάτοψη.
8 Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας AutoCAD. Βασικές εντολές σχεδίασης δυσδιάστατων αντικειμένων.
9 Επεξεργασία και διόρθωση αντικειμένων. Τροποποίηση ιδιοτήτων αντικειμένων. Συστήματα συντεταγμένων. Εργαλεία διαστασιολόγησης.
10 Δημιουργία και εισαγωγή μπλοκ. Εντολές εκτύπωσης. Εφαρμογές στη σύνταξη τεχνικών σχεδίων.
11 Εισαγωγή της σχεδίασης στο χώρο.
12 Βασικές εντολές σχεδίασης στο χώρο. Βασικά σχήματα τριών διαστάσεων.
13 Αντιμετώπιση σχεδιαστικών προβλημάτων με την υλοποίηση ασκήσεων και ολοκληρωμένων σχεδίων.

8. Συγγράμματα
  • Γεωτεχνικό Σχέδιο Αριστοτέλης – Κοσμάς Γ. Δούκας Εκδόσεις Γιαχούδη
  • Σχεδίαση με Η/Υ Παρασχάκης Ι., Μ. Παπαδοπούλου, Πατριάς Π. Εκδόσεις Π. Ζήτη & Σια Ο.Ε
  • Παυλίδης Ι., Γραμμικό σχέδιο, τόμος Α & Β., Εκδόσεις Ζήτη
  • Δουλέψτε με το AutoCAD for Win, Γιάννης Θ. Κάππος Εκδόσεις Τζιόλα
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 1
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 3