Τοπογραφία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρόσος Βασίλειος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Τοπογραφικές μονάδες μέτρησης, όργανα, μέθοδοι και υπολογισμοί για την οριζόντια, κατακόρυφη και ταχυμετρική αποτύπωση. Σύνταξη σχεδίων και υπολογισμός επιφανειών. Μετρήσεις αποστάσεων με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος της Τοπογραφίας είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να μεταφέρουν με συγκεκριμένη ακρίβεια στο χαρτί σχεδίασης μια περιοχή της γήινης επιφάνειας με όλες τις φυσικές και τεχνικές λεπτομέρειες επίσης να είναι ικανοί να χαράξουν στο έδαφος με την απαιτούμενη ακρίβεια ένα οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • χρησιμοποιούν τα όργανα της Τοπογραφίας
  • εφαρμόζουν τις μεθόδους μέτρησης, υπολογισμού, σχεδίασης και χάραξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δασικής πραγματικότητας.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 50%
  2. Εργαστήρια 20%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση Power Point
Χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού Mapsource της GARMIN για το GPS.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Αντικείμενο της Τοπογραφίας, Γεωδαιτικό σύστημα, Γενικές αρχές θεωρίας σφαλμάτων.
2 Μέθοδοι και όργανα για τη μέτρηση - χάραξη γωνιών. Όργανα χάραξης γωνιών σταθερού μεγέθους, Γωνιόμετρο, Πυξίδες, Κλισίμετρα. Οπτικομηχανικός ή Ψηφιακός Χωροβάτης με οριζόντιο κύκλο.
3 Θεοδόλιχος. Μέτρηση αποστάσεων (Μηχανική, Οπτική, Ηλεκτρομαγνητική). Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών με το Ταχύμετρο (Μέτρηση σε δύο θέσεις τηλεσκοπίου, επαναληπτική μέθοδος, μέθοδος των διευθύνσεων). Μοιρογνωμόνιο.
4 Μέθοδοι και όργανα για τη μέτρηση-χάραξη μηκών. Μονάδες μέτρησης μηκών (αποστάσεων). Με κατευθείαν (άμεσες) μετρήσεις. Με έμμεσες μετρήσεις.
5 Yπολογισμός οριζόντιων συντεταγμένων Ν, Ε (Εφαρμογές). Επίλυση προβλημάτων χρήσιμων στις ενδιάμεσες υπολογιστικές διαδικασίες. Θεμελιώδη προβλήματα Τοπογραφίας. Επίλυση πολυγωνικών οδεύσεων ανεξάρτητων, εξαρτημένων, κλειστών και μέθοδος διόρθωσης του σφάλματος.
6 Υψομετρία. Σήμανση – επισήμανση. Μέθοδοι και όργανα για τον υπολογισμό υψομετρικών διαφορών. Γεωμετρική χωροστάθμιση. Τριγωνομετρική. Ταχυμετρική. Ηλεκτροοπτική. Ηλεκτροφωτογραμμετρική.
7 Δορυφορική. Βαρομετρική υψομέτρηση (Βαρόμετρα-αλτίμετρα). Από τις ισοϋψείς καμπύλες του χάρτη.
8 Μέθοδοι αποτύπωσης (Οπτικομηχανικές, Ημιηλεκτρονική, Ηλεκτρονική ή Μεικτή μέθοδος).
9 Εμβαδομετρία (αναλυτικές και γραφικές μέθοδοι). Εμβαδόν πραγματικής επιφάνειας.
10 Τοπογραφικό Σχέδιο. Μηχανική σχεδίαση.
11 Ψηφιακή σχεδίαση. Προοπτική σχεδίαση.
12 Χαράξεις. Χάραξη ευθείας με κλίση. Χάραξη γωνίας. Χάραξη τόξου κύκλου.
13 Χάραξη κατά μήκος και κατά πλάτος τομών οδοποιίας. Χάραξη τεχνικού.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Ακρίβεια μετρήσεων.
2 Χρήση ορθογώνου, αποτύπωση γηπέδου με μετροταινία και ορθογώνο: Μέθοδος ορθογωνίων συν/νων.
3 Χάραξη και πύκνωση ευθυγραμμίας με την βοήθεια ορθογώνου, χάραξη καθέτου.
4 Χρήση κλισιμέτρου.
5 Σκόπευση σημείου - Ανάγνωση κλιμάκων. Εγκατάσταση χωροσταθμικής όδευσης, σύνταξη κροκί, επίλυση όδευσης.
6 Μετρήσεις αποστάσεων με δίμετρο ακόντιο και μετρήσεις οριζόντιων γωνιών. Εκτίμηση ύψους δένδρου με κλισίμετρο και μετροταινία.
7 Χρήση πυξίδας.
8 Σκόπευση σημείου - Ανάγνωση οριζόντιου κύκλου. Εγκατάσταση ανεξάρτητης όδευσης, μετρήσεις αποστάσεων με μετροταινία και γωνιών με πυξίδα, σύνταξη κροκί, επίλυση όδευσης.
9 Χρήση θεοδόλιχου.
10 Κέντρωση - Οριζοντίωση - Σκόπευση σημείου - Ανάγνωση οριζόντιου και κατακόρυφου κύκλου - Αποκοπτόμενο τμήμα στόχου.
11 Χρήση χωροβάτη.
12 Μετρήσεις χωροσταθμικής όδευσης, επίλυση και διόρθωση χωροσταθμικής όδευσης.
13 Υπολογισμός εμβαδών.

8. Συγγράμματα
  • Δούκας Α. – Κ. Γ., Τοπογραφία Αγροτικών και Δασικών Περιοχών, Εκδόσεις Γιαχούδη.
  • Βλάχος Δ., Τοπογραφία, Τοπογραφικές χαρτογραφήσεις, ΑΠΘ.
  • Κοφίτσας Ι., Μαθήματα Τοπογραφίας, Εκδόσεις ΙΩΝ.δ) Αποστολάκης Κ. Τοπογραφία, Εκδόσεις Σταμούλης 1991

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5