Τοπογραφικά Όργανα

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρόσος Βασίλειος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Το μάθημα αποτελεί απαραίτητο βοήθημα στους φοιτητές της Δασολογίας διότι τους εξοικειώνει με τη χρήση των σύγχρονων τοπογραφικών οργάνων ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν το καταλληλότερο για την εκπόνηση της εκάστοτε εργασίας τους στο μέλλον.

1. Περιγραφή

Γενικές αρχές τοπογραφίας. Ο δασικός τοπογραφικός χώρος και η απεικόνισή του. Εξελίξεις στην τεχνολογία των οργάνων και των μετρήσεων για οριζοντιογραφική και υψομετρική απεικόνιση δασικών εκτάσεων. Προσδιορισμοί τοπογραφικών σημείων με τομές. Τοπογραφικά διαγράμματα. Κτηματολογικές, υδρογραφικές και εδαφολογικές αποτυπώσεις. Αξιοποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος για τον υπολογισμό εμβαδών, για διαχειριστικούς σκοπούς, για αναψυχή κ.ά.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών και εκπαίδευση στις μεθόδους με παράλληλη εξοικείωση στη χρήση κατάλληλων τοπογραφικών οργάνων για εργασίες πεδίου - γραφείου, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτύπωση και απεικόνιση δασικών εκτάσεων σε διαγράμματα διαφόρων κλιμάκων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • χειρίζονται τα κατάλληλα τοπογραφικά όργανα για κάθε περίπτωση ανάλογα με την εργασία που καλούνται να διεκπεραιώσουν
  • συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα σε διάφορες κλίμακες χρήσιμα για τη δασοπονία πολλαπλών σκοπών και στόχων όπως επιτάσσει η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 50%
  2. Εργαστήρια 20%
  3. Ασκήσεις Εφαρμογής 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media: Power Point. Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού: το Mapsource της GARMIN για το GPS.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Γενικές αρχές τοπογραφίας.
2 Ο δασικός τοπογραφικός χώρος και η απεικόνισή του.
3 Εξελίξεις στην τεχνολογία των οργάνων και των μετρήσεων για οριζοντιογραφική και υψομετρική απεικόνιση δασικών εκτάσεων.
4 Προσδιορισμοί τοπογραφικών σημείων με κλασικά τοπογραφικά όργανα.
5 Πρόβλημα εμπροσθοτομίας.
6 Πρόβλημα οπισθοτομίας.
7 Πρόβλημα Hansen.
8 Αποτύπωση περιοχών με τη βοήθεια του συστήματος GPS.
9 Λήψη παράγωγων στοιχείων από τα πρωτογενή στοιχεία (γωνίες και αποστάσεις).
10 Κροκοί και τοπογραφικοί συμβολισμοί.
11 Τοπογραφικά διαγράμματα.
12 Κτηματολογικές, υδρογραφικές και εδαφολογικές αποτυπώσεις.
13 Αξιοποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος για τον υπολογισμό εμβαδών, για διαχειριστικούς σκοπούς, για αναψυχή κ.ά.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Εισαγωγικές βοηθητικές έννοιες για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου.
2 Πρόβλημα εμπροσθοτομίας.
3 Πρόβλημα οπισθοτομίας.
4 Πρόβλημα Hansen.
5 Μέθοδοι και χρησιμοποιούμενα όργανα για αποτυπώσεις, εργασίες πεδίου, κροκοί, τοπογραφικοί συμβολισμοί.
6 Χάραξη κανάβου, ραπορτάρισμα σημείων, σύνταξη διαγραμμάτων.
7 Χρήση γεωδαιτικού σταθμού.
8 Αποτύπωση με γεωδαιτικό σταθμό.
9 Σχεδιασμός διαγράμματος με γεωδαιτικό σταθμό.
10 Χρήση GPS χειρός.
11 Αποτύπωση με GPS χειρός.
12 Σχεδιασμός διαγράμματος με GPS χειρός.
13 Αξιοποίηση του διαγράμματος για διάφορους σκοπούς.

8. Συγγράμματα
  • Γενική τοπογραφία, Καλτσίκης Χ., Φωτίου Α., Εκδόσεις Π. Ζήτη & Σια Ο.Ε.
  • Μαθήματα Τοπογραφίας, Γ. Γεωργόπουλο,ς Εκδόσεις Τζιόλα

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 1
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 3