Υδρολογία - Υδραυλική Ορεινών Λεκανών

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Μάρης Φώτης, Επίκουρος Καθηγητής

Βοηθός: Πατουρίδης Συμεών, Υπ. Διδάκτορας

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές έννοιες υδρολογίας, υδρολογικός κύκλος, κατακρημνίσματα, εξάτμιση και διαπνοή. Το νερό και το γεωλογικό υπόθεμα, απορροή και πρόβλεψη πλημμυρικών αιχμών. Γενικοί ορισμοί της υδραυλικής, ιδιότητες των ρευστών, υδροστατική και αρχές της υδρονομικής. Ανοιχτοί και κλειστοί αγωγοί, εκχειλιστές και υπόγεια υδραυλική.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες υδρολογίας και εξοικείωση με την αξιοποίηση των μετεωρολογικών παρατηρήσεων για την πρόβλεψη και κατανόηση πλημμυρικών φαινομένων. Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της υδραυλικής, την κατανόηση των δυνάμεων και των συνεπειών τους που αναπτύσσονται κατά την ροή σε ανοιχτούς ή κλειστούς αγωγούς.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κάνουν εντοπισμό υδρογραφικού δικτύου
 • Κλείνουν υδρολογικές λεκάνες
 • Υπολογίζουν μορφομετρικά και υδρογραφικά στοιχεία των λεκανών απορροής
 • Υπολογίζουν το μέγεθος των κατακρημνισμάτων σε μια λεκάνη απορροής
 • Εφαρμόζουν εμπειρικές και αναλυτικές μεθόδους εκτίμησης της εξατμισοδιαπνοής
 • Εφαρμόζουν εμπειρικές και αναλυτικές μεθόδους εκτίμησης της απορροής και των πλημμυρικών αιχμών
 • Εφαρμόζουν εμπειρικές και αναλυτικές μεθόδους εκτίμησης της υδροστατική πίεση
4.Τρόπος διδασκαλίας
 1. Διαλέξεις 60%
 2. Εργαστήρια/Ασκήσεις 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικές έννοιες
2 Κατακρημνίσματα
3 Εξάτμιση και διαπνοή
4 Υδρολογικές απώλειες στο έδαφος
5 Απορροή
6 Υδρολογία υπογείων νερών
7 Διόδευση πλημμυρών
8 Εισαγωγή στην υδραυλική ανοικτών αγωγών. Είδη ροής εντός ανοικτών αγωγών
9 Εξισώσεις συνέχειας της μάζας και ενεργειακή εξίσωση του Bernouli σε ανοικτούς αγωγούς
10 Σταθερά ομοιόμορφης ροής. Το οριακό στρώμα στους ανοικτούς αγωγούς
11 Διατομή που επιφέρει τη μέγιστη παροχή ή την ελάχιστη αντίσταση ροής. Κρίσιμη διατμητική τάση
12 Ροή εντός κλειστών αγωγών υπο μερική πλήρωση
13 Ειδική ενέργεια, κρίσιμη ροή, εκχειλιστές


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Ομβροθερμικό διάγραμμα
2 Μέση βροχόπτωση λεκάνης
3 Ανάλυση βροχογραφήματος
4 Εξατμισοδιαπνή I
5 Εξατμισοδιαπνή II
6 Συντελεστής απορροής I
7 Συντελεστής απορροής II
8 Εκτίμηση πλημμυρικής αιχμής και χάραξη υδρογραφήματος
9 Μοναδιαίο υδρογράφημα I
10 Μοναδιαίο υδρογράφημα II
11 Υδροστατική πίεση I
12 Υδροστατική πίεση II
13 Υδατοπαροχή και κλίση πυθμένα

8. Συγγράμματα
 • «Υδρολογία και Υδραυλική Φυσικού Περιβάλλοντος», Συγγραφέας: Κωτούλας Δ., Εκδόσεις: Τμήμα Εκδόσεων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Έτος Έκδοσης: 2001
 • «Τεχνική Υδρολογία Τόμος Ι - Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων», Συγγραφέας: Ι. Σακκάς, Εκδόσεις: Αιβαζή, Έτος Έκδοσης: 2004
 • «Υδατικοί Πόροι Τόμος Ι - Τεχνική Υδρολογία», Συγγραφέας: Γ.Τσακίρης, Εκδόσεις Συμμετρία, Έτος έκδοσης: 1995
 • «Τεχνική Υδρολογία», Συγγραφέας: Μ. Μιμίκου, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου, Έτος έκδοσης: 2006
 • «Υδραυλική Περιβάλλοντος - Τόμος Ι», Συγγραφέας: Ν. Κωτσοβίνος - Π.Αγγελίδης, Εκδόσεις: εταιρεία αξιοποιήσης και διαχείρισης περιουσίας Δ.Π.Θ., Έτος έκδοσης: 2004
 • «Υδραυλική ανοικτών αγωγών», Συγγραφέας: Ι. Σούλη, Εκδόσεις: Αϊβαζής, Έτος έκδοσης: 1999

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5