Υδροπληροφορική

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Μάρης Φώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Συνδιδάσκων: Δρ. Καρτέρης Απόστολος, Π.Δ. 407/80

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Για την απόκτηση ειδικευμένων γνώσεων σε θέματα υδρολογίας και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

1. Περιγραφή

Τοπογραφικές λειτουργίες (δεδομένα υψομέτρου, τοπογραφική ανάλυση και επιφανειακή απορροή, τοπογραφική οπτικοποίηση, τοπογραφικές εφαρμογές στην υδρολογία φυσικού περιβάλλοντος, μοντελοποίηση λεκάνης απορροής), γραμμικές διαδικασίες (γραμμικός κατακερματισμός, υδρογραφικά δίκτυα), χρονική αλλαγή (χρονική ανάλυση και μετεωρολογικά φαινόμενα, αθροιστικές πολυχρονικές αναλύσεις, πολυχρονικές αναλύσεις στην ταξινόμηση εικόνων, ανίχνευση αλλαγής, μοντελοποίηση Markov), γραμμική παρεμβολή (ανάλυση δεδομένων γραμμικής δειγματοληψίας, ανάλυση δομής, πολύγωνα Thiessen, ασαφή σύνολα), παρεμβολή συνεχών δεδομένων, μέθοδος του D.G.Krige.

2. Σκοπός μαθήματος

Η γνώση εφαρμογής σε περιβάλλον Η/Υ υδρολογικών μοντέλων σε επίπεδο λεκάνης απορροής με χρονική ανάλυση μετεωρολογικών φαινομένων.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν δεδομένα υψομέτρου, τοπογραφική ανάλυση και επιφανειακή απορροή, τοπογραφική οπτικοποίηση, τοπογραφικές εφαρμογές στην υδρολογία φυσικού περιβάλλοντος.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 66,66%
  2. Εργαστήρια/Ασκήσεις Εφαρμογής 33,33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
  • Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class
  • Χρήση e-Media - παρουσιάσεις μέσω Power Point
  • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού G.I.S.
6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Ορισμοί, Εισαγωγικές έννοιες
2 Σχέση της Γεωμορφολογίας με την Υδρολογία
3 Ανάλυση Υδρογραφικών Δικτύων
4 Υψομετρική πληροφορία
5 Γεωμορφομετρία, Βασικές έννοιες
6 Προσομοίωση ροής
7 Μορφομετρική Ανάλυση Λεκανών
8 Δείκτες διάβρωσης εδαφών
9 Εξάτμιση
10 Διαπνοή
11 Εξατμισοδιαπνοή
12 Βροχόπτωση, ετήσια ύψη βροχής
13 Διόρθωση μετρήσεων, Ομογενοποίηση


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Δομή εργαστηρίου, Τοπογραφικοί χάρτες
2 Κάλυψη γης, Ψηφιακές αναπαραστάσεις
3 Εντοπισμός Υδρογραφικού Δικτύου
4 Εντοπισμός Υδρολογικών Λεκανών
5 Μέθοδος του υδατικού ισοζυγίου
6 Μέθοδος Thornthwaite
7 Μέθοδος Blaney-Criddle
8 Μέθοδος Turc
9 Μέθοδος Coutagne
10 Μέσο ύψος βροχής σε μια υδρολογική λεκάνη/Μέθοδος των Πολυγώνων Thiessen
11 Μέθοδος των Ισοϋετών Καμπυλών
12 Προσδιορισμός της Βροχοβαθμίδας
13 Ψηφιακή Διαμέριση στο Περιβάλλον Η/Υ

8. Συγγράμματα
  • «Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», Συγγραφέας : Μ. Μιμίμου, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου, Έτος Έκδοσης: 2006
  • «Υδατικοί Πόροι: Τεχνική Υδρολογία», Συγγραφέας: Γ. Τσακίρης, Εκδόσεις: Συμμετρία, Έτος Έκδοσης: 1995
  • «Ειδικές εφαρμογές στο ARCGIS» , Γ. Μηλιαρέσης, Εκδόσεις: ΙΩΝ, Έτος Έκδοσης: 2006

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3