Φυσική Περιβάλλοντος

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρ. Αναστασία Πασχαλίδου

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Η Φυσική Περιβάλλοντος είναι ένα μάθημα επιλογής ευρύτερου ενδιαφέροντος που περιγράφει της βασικές αρχές της Φυσικής που διέπουν το περιβάλλον και ασχολείται με σύγχρονα ζητήματα περιβαλλοντικού προβληματισμού. Το μάθημα αυτό έχει προστιθέμενη αξία για τον προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Δασολογίας-Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, για το λόγο ότι αποτελεί μια σημαντική εισαγωγή στην ευρύτερη περιβαλλοντική επιστήμη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

1. Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Ο πλανήτης Γη και η προέλευση του περιβάλλοντος. Σχηματισμός των στερεών, υγρών και αερίων στοιχείων. Η Ατμόσφαιρα, η Υδρόσφαιρα και η Λιθόσφαιρα της Γης. Φυσικές αρχές οι οποίες διέπουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι δυνάμεις της φύσεως. Ρύπανση του αέρα. Αερολύματα (Aerosols). Χημικές αντιδράσεις των αερίων ρύπων. Επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία, το φυτικό και το ζωικό περιβάλλον. Το όζον στην ατμόσφαιρα της Γης. Η οπή του όζοντος. Κατάταξη των σωματιδίων ανάλογα με το μέγεθος τους. Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ατμοσφαιρικών ρύπων. Οριακό στρώμα. Θεωρία του μήκους ανάμειξης. Αναταρακτική ροή. Αριθμός Reynolds. Αέρια ρύπανση και Μετεωρολογία. Μοντέλα μελέτης της μεταφοράς, της διάχυσης και της απόθεσης. Επίδραση της στρωμάτωσης της θερμοκρασίας στη διάχυση. Επιδράσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων. Καταβόθρες ρύπανσης. Όξινη βροχή. Ενέργεια και ρύπανση. Επιπτώσεις στο περιβάλλον. Φυσική και ρύπανση του εδάφους. Επίδραση της ρύπανσης στον καιρό και στο κλίμα. Ραδιενεργός μόλυνση. Ηχορύπανση. Φυσική και ρύπανση των υδάτων (θαλασσών, λιμνών, ποταμών). Διαλυμένα αέρια. Βακτηριολογική ρύπανση του νερού.

2. Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις ευρύτερες έννοιες της Φυσικής που διέπουν το Περιβάλλον και την εισαγωγή στα περιβαλλοντικά ζητήματα γενικότερου προβληματισμού.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της Φυσικής που διέπουν το περιβάλλον.
  • Παράλληλα, στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι πλέον εξοικειωμένοι με σύγχρονα θέματα, όπως αυτό της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αλλά και με τα μοντέλα προσομοίωσης των διεργασιών μέσα στην ατμόσφαιρα και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 70%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
α) Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class
β) Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point
γ) Στα πλαίσια των ασκήσεων εφαρμογής οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την ανάγνωση προβλέψεων από επιχειρησιακά μοντέλα πρόβλεψης της ποιότητας της Ατμόσφαιρας.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή στις έννοιες της ατμόσφαιρας, λιθόσφαιρας και υδρόσφαιρας
2 Αέρια ρύπανση-Ατμοσφαιρικοί ρύποι (1)
3 Αέρια ρύπανση-Ατμοσφαιρικοί ρύποι (2)
4 Οριακό στρώμα και στροβιλική ροή μέσα σε αυτό (1)
5 Οριακό στρώμα και στροβιλική ροή μέσα σε αυτό (2)
6 Μετεωρολογία της αέριας ρύπανσης (1)
7 Μετεωρολογία της αέριας ρύπανσης (2)
8 Επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης
9 Ραδιενεργός μόλυνση-Ηχορρύπανση
10 Ρύπανση των υδάτων
11 Ρύπανση του εδάφους
12 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (1)
13 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2)

8. Συγγράμματα
  • Μαθήματα Φυσικής Περιβάλλοντος, Συγγραφείς: Β. Κατσούλης & Π. Κασσωμένος, Εκδόσεις: Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2003

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 0
Διδακτικές Μονάδες: 3