Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δρ. Καλινδέρης Α. Ιωάννης

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Για την απόκτηση ειδικευμένων γνώσεων σε θέματα φυτοτεχνικών διευθετήσεων.

1. Περιγραφή

Φυτοτεχνικές διευθετήσεις στα πεδινά των φυσικών ρευμάτων και στη λεκάνη απορροής τους. Σταθεροποίηση ασταθών εδαφών, προσχώσεων, παρόδιων αναχωμάτων και θινών.

2. Σκοπός μαθήματος

Να προσφέρει στον φοιτητή εκείνες τις γνώσεις αφενός για να μυηθεί στο αντικείμενο των φυτοτεχνικών και βιοτεχνικών έργων και αφετέρου να διαπιστώσει τη στενή σχέση του μαθήματος με τις δασοτεχνικές εφαρμογές.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τις γενικές αρχές των φυτοτεχνικών, αγροτεχνικών και βιοτεχνικών έργων και των ιδιοτήτων τους.
  • Να κατανοούν την συμβολή των έργων αυτών στην σταθεροποίηση των κλιτύων και την διευθέτηση των ευρύτερων λεκανών απορροής.
  • Να προγραμματίζουν τα αναγκαία έργα φυτοτεχνικής και βιοτεχνικής διευθέτησης για την σταθεροποίηση των ασταθών εδαφών, την διευθέτηση των εστιών παραγωγής φερτών υλών και την διευθέτηση στον ευρύτερο χώρο των λεκανών απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων καθώς και τις φυτοτεχνικές διευθετήσεις σε ειδικές περιπτώσεις (οδοποιία, μείωση της όχλησης από θορύβους, λιθοκατακρημνίσεις, κλπ.)
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Ασκήσεις - Εργαστήρια 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Ναι
Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγικά και ιστορικά στοιχεία, Σκοποί φυτοτεχνικών έργων, Σύγκριση με τα τεχνικά, Βιοτεχνικός σχεδιασμός, Φυτοτεχνικό υλικό
2 Επιλογή του φυτοτεχνικού υλικού, Επιλογή της φυτοτεχνικής μεθόδου, Μεταβολή της ποιότητας σταθμού.
3 Φυτοτεχνικά έργα, Φυτοτεχνικές Μέθοδοι Διευθέτησης Χειμαρρικών φαινομένων, εστιών παραγωγής φερτών υλικών, δευτερευουσών κοιτών, στράγγισης κλιτύων και πρανών.
4 Έργα και Μέθοδοι διευθέτησης στα πεδινά των ρευμάτων (πεδινές κοίτες, κώνοι πρόσχωσης, ρυθμιστικές δεξαμενές), Σκοποί, Μέθοδοι.
5 Φυτοτεχνικές Μέθοδοι Διευθέτησης στον ευρύτερο χώρο των λεκανών των χειμαρρικών ρευμάτων, Επίπεδες και μέτρια κεκλιμένες επιφάνειες με ήπια επιφανειακή διάβρωση, Μέρος Ι.
6 Φυτοτεχνικές Μέθοδοι Διευθέτησης στον ευρύτερο χώρο των λεκανών των χειμαρρικών ρευμάτων, Επίπεδες και μέτρια κεκλιμένες επιφάνειες με ήπια επιφανειακή διάβρωση, Μέρος ΙΙ.
7 Μέθοδοι στερέωσης μέτρια κεκλιμένων, γυμνών από βλάστηση επιφανειών και γεωργικών εδαφών.
8 Μέθοδοι Φυτοτεχνικής Διευθέτησης σε ειδικές περιπτώσεις, Μέθοδοι φυτοτεχνικής διευθέτησης στην οδοποιία, στην κυκλοφοριακή ασφάλεια, Επιδράσεις, Σκοποί, Μέρος Ι.
9 Μέθοδοι Φυτοτεχνικής Διευθέτησης σε ειδικές περιπτώσεις, Μέθοδοι φυτοτεχνικής διευθέτησης στην οδοποιία, στην κυκλοφοριακή ασφάλεια, Επιδράσεις, Σκοποί, Μέρος ΙΙ.
10 Φυτοτεχνικές Μέθοδοι Διευθέτησης για την μείωση της ενόχλησης από τους Θορύβους.
11 Φυτοτεχνικές Μέθοδοι Διευθέτησης για την προστασία από λιθοκατακρημνίσεις
12 Φυτοτεχνικές Μέθοδοι για την επέκταση ή απόκτηση εδάφους, προστασία προκυμαίων και των αναχωμάτων τους, Σκοποί, Επιδράσεις.
13 Φυτοτεχνικές Μέθοδοι και έργα για την διευθέτηση θινών, Επιδράσεις, Σκοποί.

8. Συγγράμματα
  • Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις), Κων/νος Γούλας, Επικ. Καθηγητής, Α.Π.Θ.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3