Φυτώρια - Αναδασώσεις

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ηλίας Μήλιος

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Σκοπός αναδασώσεων. Βασικές αρχές τηρούμενες κατά τις αναδασώσεις. Εκλογή και έλεγχος του υλικού σποράς. Μέθοδοι τεχνητής ίδρυσης συστάδων. Τεχνητή ίδρυση συστάδων δια σποράς. Τεχνητή ίδρυση συστάδων δια φυτεύσεως. Εκλογή θέσης ίδρυσης δασικού φυτωρίου. Σχέδιο δασικού φυτωρίου. Δασικά φυτώρια και παραγωγή φυταρίων. Παραγωγή γυμνόριζων φυταρίων. Άρδευση δασικών φυτωρίων. Περιποίηση και προστασία των φυταρίων. Εξαγωγή, συσκευασία και μεταφορά των φυταρίων. Διαφύλαξη φυταρίων. Παραγωγή φυταρίων μετά ριζοχώματος. Παραγωγή φυταρίων και δενδρυλλίων αγενώς. Λίπανση των φυτωρίων. Σχέδιο αναδασώσεων.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα δασώσεων – αναδασώσεων, τεχνητής ίδρυσης συστάδων (μέσω σποράς ή φύτευσης), ίδρυσης και λειτουργίας δασικού φυτωρίου, παραγωγής περιποίησης, χειρισμού και προστασίας φυτευτικού υλικού σε δασικά φυτώρια.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν δασώσεις – αναδασώσεις σε διάφορους σταθμούς.
  • Να λειτουργήσουν δασικά φυτώρια και να παράγουν φυτευτικό υλικό.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 85%
  2. Εργαστήρια 15% (Ως εργαστήριο θεωρείται και πολύ μικρό μέρος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στην ενότητα Δασοκομία, που γίνεται το καλοκαίρι, σε δασικό οικοσύστημα)
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Ορισμοί, Σκοπός Αναδασώσεων, Βασικές Αρχές Τηρούμενες κατά τις Αναδασώσεις
2 Εκλογή Δασοπονικών Ειδών
3 Εκλογή Υλικού Σποράς, Συλλογή και Χειρισμός Σπόρων
4 Έλεγχος του Υλικού Σποράς, Μέθοδοι Τεχνητής Ίδρυσης Συστάδων
5 Προετοιμασία της προς Αναδάσωσης Επιφάνειας, Τεχνητή Ίδρυση Συστάδων με Σπορά
6 Τεχνητή Ίδρυση Συστάδων με Φύτευση, Οργάνωση Εργασιών, Σχέδιο Αναδασώσεων
7 Δασικά Φυτώρια, Εκλογή Θέσης Ίδρυσης Μόνιμων Φυτωρίων, Σχέδιο φυτωρίου, Αρδευτικό Δίκτυο, Οδικό Δίκτυο, Κτιριακές και Λοιπές Εγκαταστάσεις, Εποχή Σποράς, Είδη Σποράς, Περιποίηση και Προστασία των φυταρίων, Προστασία από Κλιματικούς Παράγοντες
8 Μεταφύτευση και Βελτιωτική Ριζοκοπή, Παραγωγή Φυταρίων με Ριζόχωμα
9 Παραγωγή Φυταρίων και Δενδρυλλίων Αγενώς, Δασικά Φυτώρια και Έδαφος
10 Δασικά Φυτώρια και Έδαφος
11 Αύξηση και Ανάπτυξη των Φυταρίων, Λίπανση Φυτωρίων
12 Λίπανση Φυτωρίων, Αναδάσωση – Αναχλόαση Ανθρακωρυχείων – Μεταλλείων – Λατομείων
13 Αναδάσωση – Αναχλόαση Ανθρακωρυχείων – Μεταλλείων – Λατομείων


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Φύτευση φυτών σε λάκκους
2 Σπορά φυτών σε Φυτώριο
3 Σπορά φυτών σε Φυτώριο
4 Σπορά φυτών σε Φυτώριο

8. Συγγράμματα
  • Αναδασώσεις, Δασικά Φυτώρια 1989. Αθ. Χατζηστάθης, Σπ. Ντάφης, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 265.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3