Χημεία Περιβάλλοντος – Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Καρανικόλα Παρασκευή

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

1. Περιγραφή

Γενικές αρχές Χημείας Περιβάλλοντος. Αίτια Ρύπανσης Φυσικού Περιβάλλοντος. Ρυπογόνες ουσίες και επίδραση τους στα δασικά δέντρα και το περιβάλλον γενικότερα.

2. Σκοπός μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις για τις επιπτώσεις των ρυπαντών στο περιβάλλον.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν ποιες είναι οι σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος και ποιες οι περισσότερο ρυπογόνες ουσίες
  • γνωρίζουν ποια η επίδραση της ρύπανσης στα δασικά δέντρα
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 65%
  2. Ασκήσεις – Εργαστήρια 35%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσίαση Power Point και video

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Δομή και χημική σύσταση της ατμόσφαιρας. Φαινόμενο του θερμοκηπίου.
2 Φωτοχημικές αντιδράσεις της ατμόσφαιρας. Στρατοσφαιρικό όζον. Επιπτώσεις της τρύπας του όζοντος.
3 Μορφές ατμοσφαιρικών ρύπων. Διεργασίες απομάκρυνσης ρύπων από την ατμόσφαιρα.
4 Πρότυπα ποιότητας της ατμόσφαιρας
5-6 Ατμοσφαιρικοί ρύποι: διοξείδιο του Θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), υδρογονάνθρακες (HCs) – οργανικές ενώσεις (OCs), όζον (O3) και αιωρούμενα σωματίδια. Επίδραση των ατμοσφαιρικών ρύπων στα δασικά δέντρα.
7 Ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα μέσα μεταφοράς.
8 Διάχυση και διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων, θερμοκρασιακές αναστροφές – Μοντέλα διασποράς.
9 Φωτοχημικό νέφος, όξινη βροχή.
10 Πηγές και χρήσεις του νερού. Χημεία των φυσικών νερών. Πόσιμο νερό (Κατεργασία – Απολύμανση – Φθορίωση και έλεγχος).
11 Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών.
12 Βαρέα μέταλλα (υδράργυρος, μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό και κασσίτερος).
13 Αστικά απορρίμματα – Βιομηχανικά στερεά απόβλητα.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Επίδραση της ρύπανσης στα φυτά.
2-4 Κωνοφόρα: Επιπτώσεις της ρύπανσης στα διάφορα μέρη των δασικών δέντρων. Σύγκριση μεταξύ υγιών και διαφοροποιημένων από την ρύπανση φυτικών ιστών.
5-7 Πλατύφυλλα: Επιπτώσεις της ρύπανσης στα διάφορα μέρη των δασικών δέντρων. Σύγκριση μεταξύ υγιών και διαφοροποιημένων από την ρύπανση φυτικών ιστών.
8-13 Σύνθεση και παρουσίαση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους φοιτητές) σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

8. Συγγράμματα
  • Καϊλίδη Δ., 1991. Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Κ. Χριστοδουλίδη.
  • Κουϊμτζής Θ., Φυτιάνου Κ. και Σαμαρά – Κωνσταντινίδου Κ., 1998. Χημεία Περιβάλλοντος. University Studio Press.
9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3